Submit your Entries Until 13/05/2024 & Save 9%

Alpha Bank – Compliance Transformation Project (CTP)

Η Alpha Bank δεσμεύεται να συμμορφώνεται με το εν ισχύ κανονιστικό και
νομοθετικό πλαίσιο στο σύνολο των λειτουργιών της.

Η Alpha Bank παρακολουθεί συνεχώς την αποτελεσματικότητα της κανονιστικής συμμόρφωσης και εκκινεί διορθωτικές δράσεις, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων επί των προτύπων συμμόρφωσης και της δέουσας επιμέλειας των Πελατών υλοποίησε τριετές έργο μετασχηματισμού. Εντός του 2022, το έργο μετασχηματισμού επεκτάθηκε στις Θυγατρικές Εταιρίες του Ομίλου, με σκοπό την εναρμόνιση των διαδικασιών σε επίπεδο Ομίλου.

Fraud Line Whistleblowing Services

Ανάπτυξη εξωτερικού διαύλου αναφορών, προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας:

Η Fraud Line Whistleblowing Services ανέπτυξε για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας τον εθνικό εξωτερικό δίαυλο για την υποβολή αναφορών, για την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1937 και τον ελληνικό νόμο 4990/2022 για το whistleblowing. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στον χώρο εργασίας, προσφέροντας στους εργαζόμενους τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα ένα ασφαλές και εμπιστευτικό κανάλι για την υποβολή αναφορών σχετικά με παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου. Η πλατφόρμα είναι ασφαλής, εύχρηστη και προσφέρει δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με δυνατότητα ανωνυμίας, εξασφαλίζοντας έτσι την προστασία των αναφερόντων από κάθε μορφή εκφοβισμού ή αντιποίνων. Ταυτόχρονα επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση από την ΕΑΔ τόσο γραπτών όσο και προφορικών αναφορών από web πλατφόρμα, τηλέφωνό, email, ταχυδρομείο ή και δια ζώσης αναφορές.

Intrum Hellas ΑΕΔΑΔΠ

O θεσμόςτων “Data Protection Ambassadors”

Ο θεσμός των “Data Protection Ambassadors” σηματοδοτεί την αρχή μίας νέα εποχής στον τρόπο που η Εταιρεία προσεγγίζει τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Οι Data Protection Ambassadors είναι στελέχη με υψηλή τεχνογνωσία στο αντικείμενο της Μονάδας που εκπροσωπούν κι αποτελούν το κεντρικό σημείο αναφοράς εντός της Μονάδας για θέματα σχετικά με προσωπικά δεδομένα, καθώς και το συνδετικό κρίκο με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δίνουμε νέα επαγγελματικά εχέγγυα στους ανθρώπους μας και ενισχύουμε την ομάδα περιφρούρησης της συμμόρφωσης της Εταιρείας με το πλαίσιο, Πολιτικές για την Προστασία Δεδομένων!

NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA SINGLE MEMBER S.A.

Κλειδί Επιτυχίας για τη Συμμόρφωση η Ψηφιοποίηση του Μητρώου GET(Δώρα, Ψυχαγωγία, Ταξίδια, Δωρεές και Χορηγίες) & του Μητρώου CοΙ (Σύγκρουση Συμφερόντων)

Η Nova και η Ομάδα Συμμόρφωσης πιστεύει στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών ως κλειδί για την επιτυχία.

Εκτός από το Whistleblowing, οι δυο επιπλέον μηχανισμοί Συμμόρφωσης που ψηφιοποιήθηκαν στη Nova: το Μητρώο “GET” και “CoI” μας ώθησαν δικαίως να διεκδικήσουμε το Βραβείο του «Καλύτερου Ψηφιακού Μετασχηματισμού».

Τί πετύχαμε στη Nova :

• Μητρώο “GET”: Δώρα, Ψυχαγωγία, Ταξίδια, Δωρεές και Χορηγίες.
• Μητρώο “CoI”: Υπαρκτές ή Πιθανές Συγκρούσεις Συμφερόντων
• Ψηφιοποιήσαμε διαδικασίες που χρησιμοποιούνται συχνά
• Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια σε λιγότερο από 5’
• Ποικίλες ερωτήσεις, 360 αξιολόγηση κινδύνου
• Απλό στυλ απαντήσεων ναι-όχι, user-friendly
• Με ειδοποίηση στον Compliance Officer, στον Αιτούντα, στον Group Compliance Head
• Διαφάνεια/ Αποτελεσματική επίβλεψη
• Όχι hardcopies: Περιβάλλον/GDPR

• Διευκόλυνση αποζημίωσης εξόδων
• Τήρηση αρχείων
• Εύκολη ενσωμάτωση σε άλλες διαδικασίες/συστήματα
• Επιτάχυνση έγκρισης
• Συμβάλλει στην δέσμευση
• Εσωτερική Υλοποίηση/ Minimum Cost

OTE A.E

360 Compliance & Ethics

Η υποψηφιότητα της Ομάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ εκπροσωπεί τη δέσμευση των εταιριών του Ομίλου για την ευθυγράμμιση με εθνικές και διεθνείς νομικές απαιτήσεις καθώς και καλές πρακτικές ως προς τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες που αφορούν στις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων, συνεργατών και πελατών του Ομίλου.

Η Ομάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει μετασχηματιστεί και εξελιχθεί κατά τα δυο τελευταία έτη, προάγοντας το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνώς αναγνωρισμένες κοινωνικές αρχές, την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, αλλά και καλλιεργώντας κουλτούρα μηδενικής ανοχής στη διαφθορά, στην απάτη, στις διακρίσεις και, γενικότερα στις παραβιάσεις των εσωτερικών πολιτικών και της νομοθεσίας.

OTE A.E

Anti Corruption – Anti Fraud: Our Campaigns matter!

Στην Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΤΕ πιστεύουμε ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη επιλογή και ειδικά όσον αφορά σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και της απάτης. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε καμπάνιες ευαισθητοποίησης οι οποίες υπενθυμίζουν τις αξίες που διέπουν την επαγγελματική μας συμπεριφορά και μας αποτρέπουν όσο είναι δυνατό από παράτυπες ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήσαμε το 2022-2023 τρεις καμπάνιες: α)για την Παγκόσμια Ημέρα κατά τις Διαφθοράς, β)για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης κατά της Απάτης και γ)για τον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς, που στόχο είχαν να ευαισθητοποιήσουν τους εργαζόμενους ως προς θέματα αυτά.

TBI BANK

Χτίζοντας την Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της πρώτης Ψηφιακής Τράπεζας στην Ελλάδα

Η συμβολή της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης ήταν καθοριστική στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της tbi bank. Είμαστε υπερήφανοι για ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα: είμαστε η πρώτη 100% ψηφιακή τράπεζα στην Ελλάδα και σε μόλις 1 χρόνο λειτουργίας έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών μας, αλλά και των συνεργαζόμενων εμπόρων. Η ανάπτυξη της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής μας και γίνεται παράλληλα με την επέκταση των εργασιών μας στην Ελλάδα.
Συνεχίζουμε να διαμορφώνουμε μια κουλτούρα Συμμόρφωσης, κάνοντας πάντα το σωστό, έχοντας τα παρακάτω values ως πυξίδα για αυτό που αντιπροσωπεύει το brand της tbi:

• Brave
• Passionate
• Caring

TITAN CEMENT Co. S.A. 

Το ΤΙΤΑΝ Group Anti-Fraud Compliance Program, εφαρμόζεται πλήρως σε όλο τον Όμιλο και αποτελεί μία σύγχρονη, καινοτόμο και ολιστική προσέγγιση για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της απάτης και της διαφθοράς στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε 4 ηπείρους και15 χώρες.

To Anti-Fraud Program διαρθρώνεται και αναπτύσσεται σε τέσσερις βασικούς άξονες δράσεων (pillars), καλύπτοντας όλο το φάσμα των δράσεων, από τη χάραξη αποτελεσματικής Anti-Fraud Στρατηγικής, Ενέργεις Πρόληψης της Απάτης, Ενέργειες Έγκαιρου Εντοπισμού, και τέλος Ενέργειες Διερεύνησης και Αποκατάστασης ενός φαινομένου απάτης.

Το Πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί εσωτερικά, με πρωτοβουλία και σχεδιασμό από το Compliance & Anti-Fraud Department του Ομίλου TITAN. Ενσωματτώνει εφαρμογές, εργαλεία και αυτοματισμούς που συνιστούν ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο αποτροπής φαινομένων απάτης και διαφθοράς στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, ως επιστέγασμα της μηδενικής ανοχής του Ομίλου σε τέτοια φαινόμενα.

Α.Ε.Ε.Γ.Α “Η ΕΘΝΙΚΗ”

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων κανονιστικών προκλήσεων και εσωτερικού μετασχηματισμού της Εταιρείας μας, επιδιώξαμε να δημιουργήσουμε μετρήσιμη αξία, ανταποκρινόμενοι στο ρόλο μας ως βασική λειτουργία. Ειδικότερα:

– Προωθήσαμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με 3 έργα στους τομείς αρμοδιότητάς μας
– Ενισχύσαμε τη διαφάνεια και τη ροή πληροφορίας σε πολλαπλά επίπεδα: α) στην Ομάδα μας, καθιερώνοντας εβδομαδιαίες εσωτερικές συναντήσεις β) στη Διοίκηση και το Δ.Σ., τυποποιώντας αναφορές και έγγραφα γ) στο προσωπικό και τους συνεργάτες μας, υλοποιώντας πλήθος εκπαιδεύσεων και ενημερώσεων
– Αναβαθμίσαμε τη διαδικασία αναγνώρισης των κινδύνων συμμόρφωσης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη πρόληψη, παρακολούθηση και παροχή συμβουλής στα εμπλεκόμενα μέρη
– Αναδείξαμε τα θέματα ESG ως σημαντική πηγή αναδυόμενων κινδύνων και ευκαιριών και υποστηρίζουμε ενεργά την ενσωμάτωσή τους στις εταιρικές διεργασίες

Με μότο «We Build Compliance Excellence, We Aim for Business Success» συνεχίζουμε δυναμικά το έργο μας.

Global Risk Profile

Λογισμικό Κανονιστικής Συμμόρφωσης EDERIS™

Το EDERIS™ είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης κινδύνου που αναπτύχθηκε από την Global Risk Profile. Κεντρικός της στόχος είναι ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων που προκύπτουν από σχέσεις με τρίτα μέρη. Το EDERIS™ λειτουργεί σε δύο σκέλη: Καταπολέμηση Διαφθοράς/AML και ESG (Περιβαλλοντική Κοινωνική Ευθύνη). Αναλύει και βοηθάει στην συμμόρφωση με διάφορα πλαίσια κανονιστικής συμμόρφωσης όπως: Sapin II, FCPA, UK Bribery Act, EU AML Directives κ.ά. και νομοθεσίες περί περιβάλλοντος και κοινωνικής ευθύνης. Με τη βοήθεια ανθρώπινης παρέμβασης και δυναμικών εργαλείων, προσφέρει Enhanced Due Diligence για υψηλούς κινδύνους. Το EDERIS™ παρέχει εκτενή ευελιξία και προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη.