Κρατήστε με ενήμερο για τα Compliance Awards 2024

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1: Compliance Teams per Industry Sector

Για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη ενότητα, οι υποψήφιες Ομάδες θα πρέπει να παρουσιάσουν την πρόοδο, τη συνολική παρουσία και την επιρροή της Ομάδας στον εν λόγω κλάδο της αγοράς, από 01.05.2021 μέχρι και σήμερα ή/και κάποιο έργο (ή έργα) που να υλοποιήθηκε από 01.05.2021 μέχρι και σήμερα και το οποίο να είχε σημαντικό αντίκτυπο στο χώρο. Υποψηφιότητα στην ενότητα Compliance Teams per industry sector μπορούν να θέσουν Μονάδες Compliance επιχειρήσεων και οργανισμών.

1.1. Best Compliance Team – Banking & Financial sector
1.2. Best Compliance Team – Insurance sector
1.3. Best Compliance Team – Energy, Oil & Gas sector
1.4. Best Compliance Team – Telecoms, Media & Technology sector
1.5. Best Compliance Team – Pharmaceutical sector
1.6. Best Compliance Team – Retail sector
1.7. Best Compliance Team – Construction sector
1.8. Best Compliance Team – Other* sectors
1.9. Team to Watch** (small rising team)

* Οι υποψηφιότητες αυτής της κατηγορίας υποβάλλονται ελεύθερα από τις ενδιαφερόμενες ομάδες. Ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και το Προεδρείο είναι αρμόδιο να αποφασίσει αν οι εν λόγω υποψηφιότητες θα ταξινομηθούν σε κάποια από τις ήδη υπάρχουσες ανωτέρω (εννοιολογικά κοντινές) κατηγορίες υποψηφιοτήτων ή αν θα δημιουργηθούν νέες, όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μιας νέας τέτοιας κατηγορίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της, τελούν εξ ολοκλήρου υπό την εποπτεία και διακριτική ευχέρεια του Προεδρείου.

** Οι υποψηφιότητες αυτής της κατηγορίας υποβάλλονται από νεοσύστατες ομάδες έως 2 ατόμων που έχουν επιδείξει δραστηριότητα και αποτελέσματα πολύ μεγαλύτερα των πόρων που διαθέτουν.

Στην υποψηφιότητα της Ενότητας Compliance Teams per industry sector περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στοιχεία και λεπτομέρειες, για τα ακόλουθα:

I. Επιτυχής συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους ως προς την ολοκλήρωση σημαντικών έργων, εντός του χρονοδιαγράμματος
II. Επιτυχής διαχείριση των επιμέρους projects
III. Αποτελεσματική συνεργασία της Μονάδας Compliance με τις άλλες Μονάδες της εταιρείας / Οργανισμού και ευαισθητοποίηση σε θέματα Compliance
IV. Εντοπισμός κρίσιμων περιπτώσεων, έγκαιρη γνωστοποίησή τους στη Διοίκηση, και αποτελεσματική διαχείρισή τους.
V. Καταγραφή κανονιστικών κινδύνων
VI. Απόκτηση πιστοποίησης επί των αντικειμένων του Compliance

Ενότητα 2: Compliance Projects

Για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη ενότητα υποψηφιοτήτων θα πρέπει να επιλεγεί κάποιο Έργο που συμφωνήθηκε ή ολοκληρώθηκε μέσα στο χρονικό διάστημα από 01.05.2021 μέχρι και σήμερα.

2.1. Best Compliance and Ethics Project
2.2. Best AML/CFT Project (including Fraud & KYC)
2.3. Best Compliance Whistleblowing Project
2.4. Best Data Privacy Project
2.5. Best Compliance Risk Mapping
2.6. Best Complaint Management (including claims, appeals, etc.)

Ενότητα 3: ESG Initiatives

Για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη ενότητα υποψηφιοτήτων θα πρέπει να επιλεγεί κάποια Πρωτοβουλία που αφορά στα ESG κριτήρια, η οποία συμφωνήθηκε ή ολοκληρώθηκε μέσα στο χρονικό διάστημα από 01.05.2021 μέχρι και σήμερα.

3.1. Most impactful Social Initiative
3.2. Most impactful Environmental Initiative
3.3. Best Governance Initiatives
3.4. Best Diversity & Inclusion Project
3.5. Best Transparency Initiative

Ενότητα 4: Compliance Operations

4.1. Best Digital Transformation
4.2. Best Compliance Awareness Activity

Βραβεία

Gold | Silver | Bronze Awards
Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία σε κάθε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες βράβευσης ανά ενότητα. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα βραβεία ανά κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων. Όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία (λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο όρο, ο οποίος καθορίζεται από το σύνολο των βαθμολογιών σε όλες τις κατηγορίες, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η ψηφοφορία), η Κριτική Επιτροπή δύναται, κατ’ απόλυτο κρίση της, να αποφασίσει να απονείμει λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης. Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η Κριτική Επιτροπή δύναται, κατ’ απόλυτο κρίση της, να αποφασίσει να ενοποιήσει/συγχωνεύσει τη συγκεκριμένη κατηγορία με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.

Platinum Award
Το βραβείο Platinum απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των νικητών στη συγκεκριμένη ενότητα.

Κορυφαία Βραβεία
Τα Κορυφαία Βραβεία της Χρονιάς δίνονται στους υποψήφιους που έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίας από τις βραβευθείσες υποψηφιότητες. Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:

  • Platinum Award 10 βαθμοί
  • Gold Αward 7 βαθμοί
  • Silver Award 3 βαθμοί
  • Bronze Award 1 βαθμός

Compliance Team of the Year
O τίτλος Compliance Team of the Year θα απονεμηθεί στην Ομάδα Compliance που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει σε όλες τις Ενότητες των υποψηφιοτήτων.

Compliance Consultancy Firm of the Year
O τίτλος Compliance Consultancy Firm of the Year θα απονεμηθεί στη συμβουλευτική εταιρεία που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει σε όλες τις Ενότητες των υποψηφιοτήτων.

Σημείωση: Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων βραβείων